Deklaracja dostępności

Firma NZPOZ „Medyk” S.C., z siedzibą przy ul. Długa 14a, 72-405 Świerzno, zobowiązuje się do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848, z późniejszymi zmianami).

Oświadczenie w sprawie dostępności dotyczy strony internetowej:

https://przychodniemedyk.pl/

Data publikacji i aktualizacji strony internetowej

Data publikacji strony internetowej: 18.09.2023

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 19.09.2023

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Istnieją jednak pewne niezgodności i wyłączenia, które zostały opisane poniżej.

Treści niedostępne

Poniższe treści są niedostępne z powodu:

  • Brak tekstu alternatywnego dla widgetu łączącego z profilem Przychodni Medyk na Facebooku.
  • Brak tłumaczenia w Polskim Języku Migowym.
  • Brak informacji w języku migowym lub angielskim.

Informacja dla osób niesłyszących lub słabo słyszących

W jednostkach organizacyjnych Przychodni Medyk brak pętli indukcyjnych, tłumacza języka migowego oraz usługi tłumacza online. Aby skorzystać z tłumacza języka migowego, należy zgłosić taką potrzebę co najmniej 3 dni przed wizytą.

Wniosek o korzystanie z tłumacza języka migowego można złożyć w Sekretariacie NZPOZ „Medyk” S.C. lub wysłać na adres e-mail: kontakt@przychodniemedyk.pl.

Wniosek powinien zawierać opis sprawy i wybraną metodę komunikacji, takie jak Polski Język Migowy (PJM), System Językowo-Migowy (SJM) lub inne metody komunikacji dla osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że psy asystujące i przewodniki są mile widziane w budynkach Przychodni Medyk.

Przygotowanie Deklaracji w sprawie dostępności

Niniejszą Deklarację sporządzono dnia: 19.09.2023 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa umożliwia korzystanie z standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej zachęcamy do kontaktu poprzez e-mail: kontakt@przychodniemedyk.pl. Możesz również składać wnioski o udostępnienie niedostępnych informacji lub zgłaszać skargi związane z dostępnością.

Postępowanie odwoławcze

Jeśli potrzebujesz wsparcia w zapewnieniu dostępności strony internetowej lub jej elementów, masz prawo złożyć wniosek o udostępnienie informacji w dostępnej formie. Możesz także zażądać alternatywnego sposobu dostępu do informacji, np. przez opisanie treści filmu bez audiodeskrypcji. Wniosek powinien zawierać Twoje dane, nazwę strony internetowej i sposób kontaktu.

Podmiot publiczny zobowiązuje się do rozpatrzenia żądania niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od jego złożenia. Jeśli nie jest to możliwe, będziesz informowany/a o planowanym terminie realizacji, który nie może przekroczyć 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeśli dostępność cyfrowa jest niemożliwa, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy realizacji żądania, masz prawo składać skargę związane z dostępnością cyfrową strony internetowej lub jej elementów. Skargę można przesłać do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl