Szanowny Pacjencie,

Przekazanie niniejszych informacji jest wykonaniem obowiązku wynikającego z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Niepubliczny zakład Opieki Zdrowotnej Medyk S.C z siedzibą przy ulicy Długa 14 A w Świerznie, adres e-mail: kontakt@przychodniemedyk.pl,

Kontakt do administratora danych osobowych: Radosław Janaszek, tel.: 720 813 888 Kontakt do inspektora danych osobowych:, tel.: 720 813 888 e-mail: kontakt@przychodniemedyk.pl, Z Inspektorem można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Celem przetwarzania danych osobowych jest ochrona zdrowia, świadczenie działań zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz świadczenie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub odrębnych przepisów regulujących zasady wykonywania świadczeń medycznych przy utrzymaniu i zapewnieniu bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna oraz prowadzenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. „c” i „d” oraz art. 9 ust. 2 lit. „h” RODO oraz przepisy prawa krajowego, w szczególności: ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 24 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w służbie zdrowia.

Pamiętaj, że przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
  • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

W przypadku uznania, że NZPOZ Medyk S.C przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wymóg przetwarzania danych Państwa danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej. Jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W przypadku niepodania przez Państwa danych osobowych nie będzie możliwe realizowanie świadczeń medycznych. 

Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Państwa danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku. Jeżeli podają nam Państwo swój numer telefonu czy adres

e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie w żadnym wypadku nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz nie otrzymają Państwo np. potwierdzenia wizyty.

Komu przekazujemy Państwa dane?

Państwa dane przekazujemy:

Odbiorcami danych będą tylko podwykonawcy medyczni, przetwarzający dane na podstawie umowy wyłącznie zgodnie z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych oraz pod warunkiem zachowania poufności, upoważnieni pracownicy, instytucje upoważnione z mocy prawa, a także podmioty przez Ciebie upoważnione, podmiotom obsługującym i utrzymującym nasz system informatyczny niezbędnym do przechowywania dokumentacji medycznej

 Dane udostępniane przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim niezwiązanych z realizacją świadczeń lub nieupoważnionym z mocy prawa.

Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Przechowywanie danych

Pana/Pani dane będą przechowywane, do momentu wygaśnięcia obowiązku tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa – podstawa prawna art. 6 ust. 1 c) RODO); 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

W jakim stopniu korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania? 

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka).

Pani/Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.